• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 185 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По четвърта точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 185: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 6а от Преходни и Заключителни разпоредби от Закона за опазване на земеделските земи и § 5 т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., като допълва:

1. Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният имот:

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 328 м2, представляващ УПИ XXVII, кв. 1036 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Обявява за общински обект от първостепенно значение ПИ № 02508.88.842 в землището на гр. Балчик, м. „Летището", с площ от 3000 м2, за изграждане на обект от техническата инфраструктура - радарна станция от системата за корабния трафик.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"