• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 184 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По трета точка от дневния ред: Изменение състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 184: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), във връзка с необходимостта от промяна в състава на сформираната комисия, с Решение №30/17.12.2015 г., Общински съвет - Балчик реши:

I. Изменя състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ по следния начин:

1.       Изключва г-жа Елена Петкова като секретар на комисията и на нейно място включва Петър Сивков Петров - Главен експерт бюджет на ОбА-Балчик, тел. 0579 71061

2. Изключва г-н Ивелин Пейчев Ройдев - общински съветник и г-н Стефан Панайотов Диков - общински съветник като членове и на тяхно място включва: Стефан Панайотов Диков и Красимир Ангелов Михайлов.

ІI. Оправомощава кмета на Община Балчик да предостави за утвърждаване приетото решение в Националния компенсаторен жилищен фонд към Министерски съвет град София.

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"