• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 183 Протокол 15 от 26.07.2016 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за финансово съдействие за отпечатване на второ допълнително издание на книгата „Морския бой при Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 183: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в дейност 759 "Други дейности по културата" да бъде завишен с 3 600 лева, за издаване на книгата "Морския бой при Балчик" от Дарин Канавров.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"