• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 52 Протокол 6 от 28.01.2016 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на 33 броя помещения, тип „контейнер", за съхранение на риболовен инвентар.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 52: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 58, ал. З от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за 33 броя помещения тип „контейнер" за съхранение на риболовен инвентар, монтирани върху имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.86.39 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Безвъзмездното право на ползване да се учреди след провеждане на публично оповестен конкурс, при следните условия:

2.1. Кандидатите да притежават плавателен съд с местостоянка гр.Балчик;

2.2.Кандидатите да притежават разрешително за стопански риболов;

2.3.Всеки кандидат може да участва за едно помещение.

3. Кандидатите, на които е предоставено безвъзмездно право на ползване се задължават:

3.1. В срок до 30 март на съответната година ползвателите да представят в Община Балчик разрешително за стопански риболов за съответната година;

3.2. Да заплащат всички консумативни разходи за помещението (ток, вода, сметоизвозване и др.);

3.3. Да поддържат чистотата в района.

4. Определя срок на безвъзмездното право на ползване - 5 години.

5. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"