• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 51 Протокол 6 от 28.01.2016 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за избиране на Дружество за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД.

Вносител: Атанас Атанасов - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 51: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството, във връзка с докладна записка вх. № 28/14.01.2016 година на изпълнителния директор на ЕАД „ Търговски център - Кранево", чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет - Балчик избира:

Дружеството за одит и консултации ООД, за приключване на счетоводната година.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували дружеството

11 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 10 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Гласуване на цялото проекто-решение

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"