• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 45 Протокол 6 от 28.01.2016 г.

По шеста точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „ЦНСТ - Балчик", по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0033-С0001, процедура »Да не изоставяме нито едно дете», сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, финансиран от ОП "РЧР", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 45: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общински съвет Балчик

РЕШИ:

      І. Дава съгласие да се финансира проект „ЦНСТ-Балчик", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0033-С0001, процедура «Да не изоставяме нито едно дете» по ОП «РЧР», със средства на общинския бюджет в размер на 36 361,38 (тридесет  и шест хиляди триста шестдесет и един лев и 38 стотинки), представляващи неодобрените от Договарящия орган разходи, както следва:

1.  По бюджетно перо от група А - Допустими разходи по правилата на ЕСФ -  разходи в размер на 183,74  лв.

2. По бюджетно перо от група Б - Разходи за организация и управление -  разходи в размер на 5 087,26 лв

3. По бюджетно от група А, т. 5.1. - Разходи за издръжка на новоразкритата социална услуга, за времето на нейното реално предоставяне, съгласно Единния разходен стандарт - разходи в размер на 31 090,38 лв.

      ІІ. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни

и фактически действия за изпълнение на решението.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"