• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 41 Протокол 6 от 28.01.2016 г.

По втора точка от дневния ред: Предложение за отмяна на т. 1 на Решение 38 по Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик от 17.12.2015 година.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 41: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед АдК-04-18 от 28.12.2015 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя т. 1 на Решение 38 по Протокол № 5, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик от 17.12.2015 година.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"