• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 39 Протокол 5 от 17.12.2015 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 27 по Протокол № 4, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик от 30.11.2015 година.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 39: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед АдК-04-17 от 09.12.2015 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 27 по Протокол № 4, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик от 30.11.2015 година.

Присъстващи в залата 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"