• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 29 Протокол 5 от 17.12.2015 г.

По втора точка от дневния ред: Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич

Вносител: Николай Колев - общински съветник

РЕШЕНИЕ 29: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, общински съвет Балчик определя Илиян Стефанов Станоев за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич. 

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", Илиян Станоев не гласува