• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 940 Протокол 57 от 15.10.2015 г.

По пета точка от дневния ред: Финансиране на разхода за ДДС на СНЦ „Морски клуб" град Балчик по проект „Повишаване на качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морските спортове".

Вносител: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 940: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 142, ал.5,/4/ от ЗПФ и чл. 28 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се финансира разхода за ДДС на СНЦ "Морски клуб", в размер на 8 596 лева /осем хиляди петстотин деветдесет и шест лева/, съгласно Наредба №15/21.05.2012г., същият е недопустим и остава за сметка на Бюджета на Община Балчик.

2. Финансирането на разхода да бъде за сметка на заложения резерв за 2015г.

Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата - 15 общински съветници

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"