• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 939 Протокол 57 от 15.10.2015 г.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на решение за предоставяне на 6 броя ютии и 6 броя дъски за гладени на Гвардейски представителен духов оркестър към Националната гвардейска част на Българската армия.

Вносител: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 939: 1. Дава съгласие да бъдат закупени 6 (шест) броя ютии на обща стойност 810.00 лева (осемстотин и десет лева) и 6 (шест) броя дъски за гладене на обща стойност 612.00 лева (шестстотин и дванадесет лева), за нуждите на Национална гвардейска част с адрес: град София, бул. „Асен Йорданов" № 2.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани с предоставянето на 6 (шест) броя ютии и 6 (шест) броя дъски за гладене за безвъзмездно ползване, както и фактическото им предаване на командира на Националната гвардейска част.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата - 15 общински съветници

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"