• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 938 Протокол 57 от 15.10.2015 г.

По трета точка от дневния ред: Изразяване на мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 938: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на Република България, с вх. № 336 от 13.07.2015 година, общински съвет Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково, община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ, в залата - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"