• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 937 Протокол 57 от 15.10.2015 г.

По втора точка от дневния ред: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 937: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 6, във връзка с ал. 4 от ЗМСМА,  т. 50 от Решение №1632-МИ/31.08.2015. на Централната избирателна комисия и Докладна записка с вх. № 483 от 06.10.2015 година, общински съвет - Балчик избира Митко Стелиянов Петров - зам.-кмет на общината за временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ГЛАСУВАНЕ, в залата - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"