• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 935 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A  Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 3 „Един сигурен регион", Специфична цел  3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната зона".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 935: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 3 „Един сигурен регион", Специфична цел  3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната зона" , Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в срок до 30.09.2015 г.  в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 3 „Един сигурен регион", Специфична цел  3.1 Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната зона"

2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет за общината.

3. Oдобрява и дава съгласие Кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Пристанище Констанца, Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение.

4. Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

5. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение.

6. Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта.

7. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда-изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"