• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 934 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По двадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 934: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие:

-  Община Балчик да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. с проект „Туризъм без граници на Черно море" ("UNBOUNDED TOURISM AT BLACK SEA"), Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство;

- Да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет за общината;

- Одобрява и дава съгласие кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Община Мангалия, Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение;

- Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта;

- Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение;

- Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта;

- Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020,  Приоритет 1. Устойчиво развитие на туристическия сектор чрез разширяване на предлаганите туристически продукти и удължаване на туристическия сезон. Мярка 1.1.1 Поддържане и подобряване на транспортната, комуникационна и друга инфраструктура  на туризма.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"