• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 933 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма INTERREG V-A  Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.2 „Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион" .

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 933: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел 2.2 „Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион", Общински съвет - Балчик

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие: Община Балчик да кандидатства в срок до 30.09.2015 г.  в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. с проект:  „ECOMIND - Improved Ecosystem Management through Joint Policies and a Floating Center for Ecological Knowledge" (Подобрено управление на екосистемите чрез съвместни политики за екологични знания) по Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел 2.2 „Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион"

2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община Балчик като процент от крайния бюджет за общината.

3. Oдобрява и дава съгласие кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Българска асоциация по рециклиране (БАР), Национален институт за проучвания и развитие на морската геология и геоекология - ГеоЕкоМар - Румъния, и Национален институт за проучване - развитие на машини и инсталации, свързани със земеделието и хранителната индустрия - INMA Румъния, във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение.

4. Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

5. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, които са допустим разход да бъдат възстановени от програмата при одобрение на проектното предложение.

6. Гарантира, че Община Балчик разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта.

7. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, Приоритет 3. Качествена жизнена среда - изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.9. Дейности по мониторинг и опазване на околната среда.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"