• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 932 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Даване разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ  02508.7.156 и ПИ 02508.7.157 по кадастралната карта на гр.Балчик и изменение ПР в участъка от ОТ 22 до ОТ 21А, включващ територията на Архитектурно - парков комплекс "Двореца Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 932: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. 1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ  02508.7.156 и ПИ 02508.7.157 по кадастралната карта на гр.Балчик и изменение ПР в участъка от ОТ 22 до ОТ 21А.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"