• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 931 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 931: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Вълю Николов Вълев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Ахмед Салиев Ахмедов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

3. Ангел Димов Иванов от гр. Балчик, ул. Тунджа № 30, за лечение, в размер на 550.00 (петстотин и петдесет) лева.

4. Живка Ивелинова Драганова от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Недживан Мустафова Илмиева от гр. Балчик, за закупуване на кабел за бобина към кохларен имплант, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

6. Каймет Зюлкярова Адилова от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Сюлейман Алиибрям Сюлейман от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Али Арифов Алиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Съби Русев Андонов от с. Дъбрава, за лечение на детето му Расим Събев Русев, в размер на 300.00 (триста) лева. Средствата да се получа от Стойка Донева - кметски наместник на с. Дъбрава.

10. Виолета Нелетова Ангелова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

11. Анелия Иванова Алекова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Мария Сашева Захариева от гр. Балчик, за закупуване на имплант, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

13. Димитър Георгиев Великов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

14. Алекси Митков Русев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

15. Румен Райков Станчев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

16. Садие Тахир Асан от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

17. Нефизе Нуриева Изетова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

18. Елена Кирова Канева от с Преспа, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Сергей Георгиев, кметски наместник на с. Преспа.

19. Ангел Иванов Минев от с. Оброчище, социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

20. Нейко Русанов Нейков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

21. Величка Илиева Колева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

22. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

23. Ресмие Акифова Демирова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

24. Румяна Иванова Петкова от гр. Балчик, за лечението на Николай Павлов Петков, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

25. Станко Жеков Маринов от с. Кремена, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

26. Еркан Назъм Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

27. Надежда Румянова Маринова от с. Тригорци, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

28. Хайри Изетов Байрамов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

29. Деница Георгиева Димитрова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

30. Юлияна Венциславова Иванова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

31. Никодим Асенов Хаджиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

32. Нефизе Аптулова Демирова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

33. Миглена Георгиева Петрова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

34. Тошко Железов Желев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин') лева.

35. Нури Рушидов Халилов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

36. Иван Росенов Стоянов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

37. Гинка Ангелова Митева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"