• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 930 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 930: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 2 000 лева, за осигуряване на финансова подкрепа за провеждане на първи международен Зумба фестивал в град Балчик.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 16 общински съветници

12 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"