• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 929 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 929: На основание, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 344/3.07.2015 г., общински съвет - Балчик отпуска финансова помощ в размер на 1000,00 (хиляда) лева на Невена Галинова Димитрова от град Балчик, за подпомагане участието й в Международен фестивал във Венеция / 2015 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 16 общински съветници

15 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"