• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 928 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Даване разрешение за изработване на ПУП-ПП за „Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV „Момчил" в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна", находящо се в землището на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 928: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Изместване на част от съществуващата ВЛ 110 кV "Момчил" в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново трасе одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 кV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна", находящо се в землището на с.Оброчище, Община Балчик" - съгласно приложено задание.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"