• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 925 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По единадесета точка от дневния ред: Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-за обществено обслужване и УПИ ХХІ-за озеленяване, алея и подземен паркинг в кв. 109 по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 925: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие и разрешава изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІV - за обществено обслужване и УПИ ХХІ - за озеленяване, алея и подземен паркинг в кв.109 по плана на гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"