• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 924 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По десета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кад.карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 924: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.21.8 с цел отреждане и застрояване за "Соп" - /смесена устройствена зона// по кадастралната карта на с.Кранево Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"