• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 922 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - частна общинска собственост на „Съюза на инвалидите в България".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 922: 1. На основание чл. 21, /1/, т. 8 от ЗМСМА; чл. 21 /1/ и чл. 58 /1/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си:

1.1. Помещение с площ 194,97 м2, представляващо част от едноетажна нежилищна сграда с идентификатор № 02508.73.81.2 - кухня, столова /бивш гарнизонен стол/, цялата с площ 551,00 м2 - частна общинска собственост, актувана с АОС 4307 от 25.07.2013 г., намираща се в гр. Балчик, ул. "Варненска" № 2 /ПИ № 02508.73.81 по кад. карта на гр. Балчик/ да се предостави за безвъзмездно право на ползване на Общ. организация на "Съюза на инвалидите в България", гр. Балчик, с Председател Деспина Илиева Маринова - част от "Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза съюз на инвалидите в България", като "Клуб на съюз на инвалидите".

2. Определя срок за безвъзмездно право на ползване от 3 год. /три години/. Посоченото помещение, може да се ползва 2 дни в седмицата, а именно вторник и четвъртък.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи Договор с Общ. организация на "Съюза на инвалидите в България", гр. Балчик, за предоставяне безвъзмездно право на ползване на посочения в т. 1.1 част от имот - частна общинска собственост. В договора за безвъзмездно право на ползване да се включи и клауза за прекратяване при отпадане на основанието, за което е учреден.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извършване всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на,решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"