• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 921 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.51.423 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. „Белите скали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 921: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4391/11.11.2014 г., представляващ незастроено вилно място с идентификатор № 02508.51.423 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХVІ, кв. 21 по ПУП на в.з. „Бели скали" гр. Балчик/ с площ от 566 м2 /петстотин шестдесет и шест квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 25 470.00 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"