• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 919 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По пета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 919: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2015 г., приета с решение № 755 от 13.02.2015 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

-                           Незастроено дворно място с площ от 338 м2, представляващо ПИ № 02508.74.246 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"