• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 918 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2015/2016 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 918: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх.№ 24-52-27/20.08.2015год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2015/2016 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от Заповедта по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни на съответния ползвател.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:


Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане / ниви / в лева на дка

Балчик

57,00 лв/дка

Безводица

40,00 лв/дка

Бобовец

52,00 лв/дка

Гурково

46,00 лв/дка

Дропла

60,00 лв/дка

Дъбрава

40,00 лв/дка

Змеево

60,00 лв/дка

Карвуна

55,00 лв/дка

Кранево

40,00 лв/дка

Кремена

60,00 лв/дка

Ляхово

40,00 лв/дка

Оброчище

40,00 лв/дка

Преспа

33,00 лв/дка

Рогачево

40,00 лв/дка

Сенокос

40,00 лв/дка

Соколово

55,00 лв/дка

Стражица

52,00 лв/дка

Тригорци

48,00 лв/дка

Храброво

40,00 лв/дка

Царичино

60,00 лв/дка

Църква

40,00 лв/дка


Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"