• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 917 Протокол 56 от 17.09.2015 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение  № 11-Б.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 917: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно заместване до завръщане титуляра  на София Желязкова Христова  - ст.счетоводител в отдел „БФС" с настоящ адрес с.Оброчище, ул."Клисура" № 10

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъства 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"