• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 910 Протокол 54 от 30.07.2015 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 910: ПКЗССД предлага на ОбС следното проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Рафаил Симеонов Тодоров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Иван Иким от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище.

3. Станка Георгиева Станчева от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

4. Сибел Билялова Исмаилова от гр. Балчик, за лечение на детето й Арас Тасимов, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Демир Анчев Мусов от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

6. Ивилина Пенчева Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

7. Никола Стойков Иванов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище.

8. Ленче Янкова Ангелова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище.

9. Джелал Исмаил Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

10. Георги Йорданов Душков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

11. Зюлбие Салиева Мехмедова от с. Дропла, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Галя Севдалинова Маринова от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

13. Стелияна Тодорова Тодорова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

14. Весела Димитрова Великова от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

15. Недрет Расимова Ниязиева от с. Ляхово, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

16. Митко Алексиев Стоянов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

17. Валентин Хараламбиев Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 2000.00 (две хиляди) лева.

18. Вечие Хюсеинова Реджебова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

19. Мария Йорданова Иванова от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

20. Живка Иванова Анещева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"