• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 899 Протокол 54 от 30.07.2015 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 899: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно завръщане от отпуск по майчинство на Мариана Георгиева Петкова - ст.инспектор ревизор по приходи към ОбДС с настоящ адрес с.Оброчище, ул."Тунджа" № 16 .

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"