• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 893 Протокол 54 от 30.07.2015 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за завишаване бюджета на Програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 893: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик не дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 2 000 лева, за осигуряване на финансова подкрепа за провеждане на първи международен Зумба фестивал в град Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

6 „ЗА", 2 „ПРОТИВ", 10 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"