• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 890 Протокол 53 от 25.06.2015 г.


По двадесет и осма точка от дневния ред:

Даване на съгласие или несъгласие от принципала за разпореждане с общинска собственост в лицето на ОбС Балчик за изнасяне на публична продан на недвижим имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 890: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 36, ал. 2 ЗОС, чл. 38, ал. 6, вр. с чл. 46, т. 1, чл. 47, ал. 3 от НОРПУРОИ, чл. 485 вр. с чл. 468 ГПК и в изпълнение разпореждане на Държавен съдебен изпълнител при РС - Балчик, вх. №11-01-170/04.05.2015 г. и последващо с вх. №11-01-204/22.06.2015 г.

РЕШИ:

1. Дава своето съгласие за изнасяне на публична продан  на неподеляем недвижим имот - предмет на Г. Д. №27/2008 г. по описа на БРС /съдебна делба/ и съгласно Изпълнителен лист от 04.11.2014 г./И. Д. №20143210400093 СИС - РС Балчик ПИ с идентификатор 02508.84.330 по К. К. на гр. Балчик, представляващ ДВОРНО МЯСТО УПИ VII-330, кв. 190 по ПУП на гр. Балчик, цялото с площ 312 кв. м., който имот е съсобствен, при съделители  Община Балчик с 8/16 ид. части, Нела Русева Николова с 6/16 ид. части, Джуниет Сали Рюстем с 1/16 ид. части и Джем Сали Рюстем с 1/16 ид. части, по оценка, съгласно определената и възприета в Решение от 30.12.2013 г. по Г. Д. №27/2008 г. на БРС за пазарна стойност на имота, а именно 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/, от които делът на Община Балчик с 8/16 ид. части на стойност 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/, при условията и съгласно приложимите разпоредби на ГПК.

2. Препис от настоящото решение да се изпрати в СИС - Държавен съдебен изпълнител при РС гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"