• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 889 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 889: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

  1. Дава съгласие:

-  Община Балчик да подаде проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.

- Да осигури 2% съфинансиране за дейностите, изпълнявани на територията на Община Балчик, представляващи 14 942 /четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и две/ евро, от общата стойност на проекта


2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"