• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 888 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2015 г. на общинска администрация в местна дейност "Обредни домове и зали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 888: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация в местна дейност "Обредни домове и зали" да бъде завишен с 25 200 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"