• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 887 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 887: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 10 000 лева, за провеждане на републиканско първенство по радиоспорт.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"