• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 886 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на НЧ"Просвета" с. Соколово за 2015 г. - дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 886: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ"Просвета" с.Соколово в дофинансиране да бъде завишен със 7 000 лева.

2.  Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3.  Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"