• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 885 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 885: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Г-1142-1/04.06.2015 г., одобрява пазарна оценка в размер на 11 280.00 лв. (единадесет хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.253 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ІІІ, кв. 26 по ПУП на с. Кранево), с площ от 564 м2 (петстотин шестдесет и четири квадратни метра), актуван с АОС № 4434/09.06.2015 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"