• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 884 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Балчик-море-традиции" финансово подкрепен от ИА "Рибарство" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 292 от 16.01.2014г., сключен между Община Балчик като бенефициент и Министерство на земеделието и храните, Агенция по рибарство и аквакултури.                                  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 884: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1.  Дава съгласие да се финансира проект  „Балчик-море-традиции" изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 292 от 16.01.2014г., със средства на общинския бюджет в размер на 134,45 (сто тридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) представляващи не одобрените разходи.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"