• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 883 Протокол 53 от 25.06.2015 г.


По двадесет и първа точка от дневния ред: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 883: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет - Балчик:

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 год.(на сайта на община Балчик)

2. Задължава Кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 91, ал. 7 от ППЗРР, в 7-дневен срок от настоящото решение, да изпрати на председателя на областния съвет за развитие копие от одобрения годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"