• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 882 Протокол 53 от 25.06.2015 г.


По двадесета точка от дневния ред: Обсъждане и одобряване на Доклад от последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2005 - 2013 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 882: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34 от Закона за регионалното развитие и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет - Балчик,

1. Одобрява Доклада от последваща оценка на Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2005 - 2013 г.(на сайта на община Балчик)

2. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме съответните действия по публикуване на приетия доклад на интернет страницата на Общината.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"