• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 881 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи, изпълняващи служебните си задължения на територията на РПУ Албена за периода 01.07.2015 г. до 31.08.2015 година

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 881:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза  за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Да бъдат поети разходите за командировка и издръжка на допълнителна численост от 16 /шестнадесет/ служители за РУ на МВР Албена, в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева за периода юли - август 2015 г.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"