• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 880 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 880:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Христо Иванов Темелков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

2. Иванка Ангелова Георгиева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище.

3. Надка Емилова Щерева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище.

4. Нури Рушидов Халилов от гр. Балчик, , за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Аспарух Демирев Демирев от с. Преспа, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

6. Христина Стоилова Владимирова от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

7. Виолета Рускова Янкова от гр. Балчик, за лечението на Симеон Апостолов Симеонов, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

8. Коста Петков Белчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

9. Еленка Йорданова Стойкова от с. Змеево, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. Средствата да бъдат получени от Илийчо Илиев, кметски наместник на с. Змеево.

10. Сабрие Амид Ибрям от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

11. Тодорка Лазарова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

12. Костадин Атанасов Желев от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Илийчо Илиев, кметски наместник на с. Змеево.

13. Мехмед Юсниев Алиев от гр. Балчик, за лечение на, в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева. Средствата да се получат от Есма Аблекимова Алиева

14. Мария Кънчева  Василева от с. Храброво, за консумативи, в размер на 200,00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"