• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 879 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.78.104 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 879:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъде отдаден под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.78.104 по кад.карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 4 м², за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 195,00 лева (сто деветдесет и пет лева), без ДДС, съгласно Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне рекламен елемент върху част от имот - публична общинска собственост.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува