• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 878 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 878:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъде отдаден под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора", с. Оброчище, /част от ПИ № 53120.502.302 по кад.карта на с. Оброчище/, за поставяне на 1 брой павилион за извършване на търговска дейност, с площ 12 м² /№ 3, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на община Балчик/, за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 187,92 лева (сто осемдесет и седем и деветдесет и две стотинки), без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"