• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 877 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем части от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора" с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 2 бр. павилиони.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 877:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъдат отдадени под наем части от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора", с. Оброчище, /част от ПИ № 53120.502.302 по кад.карта на с. Оброчище/, за поставяне на 2 броя павилиони за извършване на търговска дейност, всеки с площ 20 м² /№ 1 и № 2, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на община Балчик/, за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 313,20 лева (триста и тринадесет лева и двадесет стотинки), без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик, за всеки един от имотите.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"