• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 876 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола", гр. Балчик, част от ПИ № 02508.76.4, за поставяне на павилион.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 876:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 15 м², за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 245,70 лева (двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки), без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, съгласно ЗУТ.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"