• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 875 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Актуализация на Програмата за управление на отпадъците 2014 - 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 875:  На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1. Приема Актуализация на Програма за управление на отпадъците 2014-2020 г.

2. Възлага на кмета на общината извършване на всички последващи действия, свързани с изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"