• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 874 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Изменение на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 874:  На основание чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал. І, т. 13 от ЗМСМА, параграф 11 от ПЗР на ЗДвП и параграф 4 от "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик", Общински съвет-Балчик приема изменение в чл. 5, ал. І от "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик", приета с Решение 598 по Протокол № 47 от 17 май 2010г., както следва:

Вместо "общински път Змеево - Царичино - Балчик" да се чете "републикански път № 9002: /Каварна-Балчнк/ - Царичино - Кремена - Дропла - Петлешково - Присад - Генерал Тошево".

Решението да се публикува в местния печат и влиза в сила от деня на публикацията.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"