• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 873 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за изработване и изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ XXV, кв. 1036 по плана на гр. Балчик, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 873:  1. На основание ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11; съгласно ЗУТ чл. 134, ал. 2, т. 6, Общински съвет - Балчик дава предварително съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ XXV, кв. 1036 по плана на гр. Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия но изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"