• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 872 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Симеон Тодоров Радев по отношение на ПИ № 02508.6.69 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Овчаровски плаж".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 872:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-2152-1/28.05.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Симеон Тодоров Радев  от гр. София по отношение на ПИ № 02508.6.69 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХХV, кв.2 по ПУП на в.з. "Овчаровски плаж"), целия с площ от 468 м2, като Симеон Тодоров Радев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 38 м2 (тридесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4433/01.06.2015 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 950.00 лв. (деветстотин и петдесет лева), без ДДС.        

              3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"